Văn bản ban hành năm 2014
Văn bản ban hành trong năm 2014 liên quan trực tiếp đến CDC

STT 

Số Hiệu Văn Bản

Ngày Ban Hành
 

Cơ Quan Ban Hành 
 
Loại Văn Bản

 Trích Yếu

Tệp Đính Kèm
46/2014/QH13
6/2014  Quốc Hội   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Tải xuống
2 08/2014/TT-BTC  15/01/2014  Bộ Tài chính Thông tư  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Y tế dự phòng, kiểm dịch y tế Tải xuống
01/2014/TT-BGDĐT
24/01/2014  Bộ Giáo dục đào tạo   Thông tư Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  Tải xuống 
4 07/2014/TT-BYT  25/02/2014  Bộ Y tế  Thông tư Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế    Tải xuống
5 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH  26/02/2014  BYT; BNV; BTC;BLĐTBXH  Thông tư liên tịch  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch
Tải xuống 
6 09/2014/TTLT-BYT-BTC
26/02/2014  Bộ Y tế & Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng

Tải xuống
 7 03/2014/TT-BTTTT
11/3/2014
 
Bộ Thông tin và Truyền thông   Thông tư  Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Tải xuống 
8 12/2014/TT-BYT
20/3/2014  Bộ Y tế  Thông tư  Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng
Tải xuống 
9 12/2014/TT-BYT
20/3/2014  Bộ Y tế Thông tư  Ban hành "Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng"
 Tải xuống
10 1944/QĐ-BYT
03/6/2014 Bộ Y tế  Quyết định
Ban hành "Kế hoạch hành động phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) tại Việt Nam"
 Tải xuống

11 5142/QĐ-BYT 11/12/2014  Bộ Y tế  Quyết định Ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh bại liệt" Tải xuống 
12 5126/QĐ-BYT 10/12/2014 Bộ Y tế Quyết định Ban hành "kế hoạch hành động phòng chống dịch hạch tại Việt Nam" Tải xuống 
13 1731/QĐ-BYT 16/5/2014 Bộ Y tế  Quyết định Ban hành "Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng" Tải xuống 
14 71730/QĐ-BYT  16/5/2014 Bộ Y tế  Quyết định Ban hành "Hướng dẫn bảo quản vắc xin"
Tải xuống 
15 1622/QĐ-BYT  08/5/2014 Bộ Y tế Quyết định     Phê duyệt “Hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh dại trên người” Tải xuống
16   3711/QĐ-BYT 19/9/2014  Bộ Y tế   Quyết định  Ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue"  Tải xuống
17  11/2014/TT-BNV  09/10/2014  Bộ Nội vụ  Thông tư  Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
Tải xuống 
18 4667/QĐ-BYT  07/11/2014 Bộ Y tế
Quyết định
 
 Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 Tải xuống 
19 41/2014/TTLT-BYT-BTC
24/11/2014  Bộ Y tế& Bộ Tài chính  Thông tư liên tịch  Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Tải xuống 
20 51/2014/TT-BYT  29/12/2014  Bộ Y tế  Thông tư  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải xuống

21            
Khuyến cáo tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19
  • Khuyến cáo tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19
  • Bản tin phòng chống dịch Covid - 19 (Ngày 10/3/2022)
  • Bản tin phòng chống dịch Covid - 19 (ngày 09/3/2022)
1 2 3 4 5  ... 
image

  • Hôm nay: 105
  • Trong tuần: 2 835
  • Tất cả: 642904
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Địa chỉ: Số nhà 96, Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Kạn
  • Email: ttksbt@backan.gov.vn
  • Điện thoại: (0209) 3870943
Đăng nhập