NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM TẠI LABO KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC KẠN NĂM 2021